معنی کلمه قره ویس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره ویس . [ ق َ رَ وَ ] (اِخ ) دهی از دهستان میان دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع در 70 هزارگزی شمال باختری کرمانشاه و 4 هزارگزی باختر شوسه ٔ سنندج . موقع جغرافیایی آن دشت و سردسیر است . سکنه ٔ آن 150 تن . آب آن از رودخانه ٔ لک و محصول آن غلات ، حبوبات ،چغندر، توتون . شغل اهالی زراعت است . از راه شوسه اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).