معنی کلمه قره ولی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره ولی . [ ق َ رَ وَ ] (اِخ ) دهی ازدهستان چمچمال بخش صحنه ٔ شهرستان کرمانشاهان واقع در 20 هزارگزی جنوب باختری صحنه و 3 هزارگزی جنوب شوسه ٔ کرمانشاه به همدان . موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن سردسیر است . سکنه ٔ آن 150 تن . آب آن از رودخانه ٔگاماساب و محصول آن غلات ، حبوبات ، توتون . شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. تابستان از طریق فراش اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).