معنی کلمه خرتنبل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرتنبل . [ خ َ تَم ْ ب َ ] (ص مرکب ) کاهل . تنبل .