معنی کلمه گمشادزایی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گمشادزایی . [ گ ُ ] (اِخ ) طایفه ای از طوایف ناحیه سرحدی بلوچستان که مرکب از300 خانوار است . (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 96).