معنی کلمه انی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انی . [ اِن ْ نی ] (ع اِ) مرکب از اِن حرف مشبه و یا (ضمیر متکلم )؛ همانا من .