معنی کلمه لنگرگه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لنگرگه . [ ل َ گ َ گ َه ْ ] (اِ مرکب ) مخفف لنگرگاه : یکی را به لنگرگه خویش ماند دگر را به قدر رسن پیش راند. نظامی .