معنی کلمه چابوک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چابوک . (ص ) چابک . چست . چالاک . جلد. و رجوع به چابک و چابوک دست شود.