معنی کلمه طابران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طابران . [ ب َ ] (اِخ ) یکی از نقاط قلمرو ابوخزیمه بوده است . (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو).