معنی کلمه چهارپایک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چهارپایک . [ چ َ / چ ِ ی َ ] (اِ مرکب ) نام مرضی است که آن را به تازی قمقام خوانند. (جهانگیری ). نوعی شپش است که در مژه و سایر جاهای بدن پیدا شود. و این غیر شپش عادی است و عرب آن را قمقام گوید.و شپش عادی را قُمَّل گوید. (از بحر الجواهر). چارپایک . قمقام . (یادداشت مؤلف ). رجوع به چارپایک شود.