معنی کلمه ظهیرالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیرالدین . [ ظَ رُدْ دی ](اِخ ) محمدبن عمر نوح آبادی . رجوع به محمد... شود.