معنی کلمه انگیزانیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انگیزانیدن . [ اَ دَ ] (مص ) انگیختن . - برانگیزانیدن ؛ برانگیختن . رجوع به انگیختن و انگیز و برانگیختن شود.