معنی کلمه په آن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
په آن . [ پ ِ ] (اِخ ) در باستان شناسی یونان سرودی به افتخار آپولون رب النوع سرود جنگ و پیروزی .