معنی کلمه پارلمانتاریسم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پارلمانتاریسم . [ ل ُ / ل ِ ] (فرانسوی ، اِ) اصول حکومت پارلمانی .