معنی کلمه ژره گیبری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژره گیبری . [ ژُ رِ ب ِ ] (اِخ ) ژان برنارد. نام فلاح فرانسوی . مولد بایون و وفات به پاریس (1815 - 1887 م .).