معنی کلمه ظهیرالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیرالدین . [ ظَ رُدْ دی ] (اِخ ) محمدبن حسین ، مکنی به ابوشجاع .وزیر المقتدی باﷲ بیست وهفتمین خلیفه ٔ عباسی . رجوع به ابوشجاع روذراوری در همین لغت نامه و تجارب السلف چ اقبال صص 285-287 و حبیب السیر چ تهران ج 1 ص 310 شود.