معنی کلمه پنیرک مشکین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پنیرک مشکین . [ پ َ رَ ک ِ م ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نوعی پنیرک که از آن روغنی معطر به بوی مشک گیرند .