معنی کلمه ضرء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضرء. [ ض َرْءْ ] (ع مص ) پوشیده شدن . (منتهی الارب ).