معنی کلمه سر بر سر کسی نه... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سر بر سر کسی نهادن . [ س َ ب َ س َ رِ ک َ ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) پیچش و خصومت کردن . (آنندراج ) : سپسی گر سرش نهد بر سر کمرش بشکند پلنگ مگر. شفایی (از آنندراج ).