معنی کلمه زنبور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زنبور. [ زَم ْ ] (اِخ ) تیره ای از ایهاوندهفت لنگ . رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 73 شود.