معنی کلمه صادق نفس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صادق نفس . [ دِ ن َ ف َ ] (ص مرکب ) آنکه نفس او حق است : چنین گفت درویش صادق نفس ندیدم چنین بخت برگشته کس . سعدی .