معنی کلمه فضلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فضلی . [ ف َ ] (ص نسبی ) منسوب به ابوبکر محمدبن فضل امام بخارا. (سمعانی ).