معنی کلمه تاج آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تاج آباد. (اِخ ) دهی ازدهستان چهاربلوک بخش سیمینه رود شهرستان همدان 28 هزارگزی جنوب باختری قصبه ٔ بهار هزارگزی جنوب شوسه ٔ همدان به کرمانشاه کوهستانی ، سردسیر دارای 1300 تن سکنه می باشد. آب از چشمه محصول آن غلات انگور، شغل اهالی زراعت گله داری . صنایع دستی آن قالی بافی می باشد. راه در فصل خشکی اتومبیل رو، در دو محل به فاصله ٔ چهار هزار گز تاج آباد بالا و پائین نامیده می شوند، سکنه ٔ پایین آن 896 تن است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).