معنی کلمه هنجل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هنجل . [ هَُ ج ُ ] (ع ص ) گران سنگ . (منتهی الارب ). ج ، هناجل . (اقرب الموارد).

مرد گران که صحبتش را ناخوش دارند. (منتهی الارب ).