معنی کلمه چهاربالشت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چهاربالشت . [ چ َ ل ِ ] (اِ مرکب ) رجوع به چهاربالش و چاربالش شود.