معنی کلمه فضل فروشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فضل فروشی . [ ف َ ف ُ ] (حامص مرکب ) خودنمایی به دانش و فضل .دانش خود را به دیگران اظهار کردن و به رخ کشیدن .