معنی کلمه حرحکب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرحکب . [ ] (اِخ ) شهرکیست از چاچ به ماوراءالنهر و از آن کمانهای چاچی خیزد و جائی خرم است و بسیارنعمت و آبادان . (حدود العالم ).