معنی کلمه فاسپردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فاسپردن . [ س ِ پ ُ دَ ] (مص مرکب ) تسلیم . (از تاج المصادر). بازسپردن . بسپردن . سپردن . (یادداشت بخط مؤلف ). رجوع به فا و وا شود.