معنی کلمه قره قیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره قیه . [ ق َ رَ ق َ ی َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان ینگجه ٔ بخش مرکزی شهرستان سراب واقع در 8 هزارگزی شمال باختری سراب و 7 هزارگزی شوسه ٔ سراب به تبریز. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 323 تن . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، حبوبات و محصول دامی . شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).