معنی کلمه حرحانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرحانی . [ ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم فرایضی شافعی فقیه . از ابن عیلان و بغوی روایت کند. (سمعانی ).