معنی کلمه حرح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرح . [ ح َ ] (ع مص ) زدن بر شرم زن .