معنی کلمه حرح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرح . [ ح َ رِ ] (ع ص ) مرد مولع به زنان .