معنی کلمه پنکه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پنکه . [ پ َ ک َ / ک ِ ] (اِ) بادزن که از سقف آویزند و با برق یا بی آن به حرکت آید.