معنی کلمه غیاث الدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غیاث الدین . [ ثُدْ دی ] (اِخ ) ابوالفتح . رجوع به غیاث الدین غوری محمدبن سام شود.