معنی کلمه پنس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پنس . [ پ َ ] (فرانسوی ، اِ) گیره و ماشه ، و آن بصورتهای گوناگون است .