معنی کلمه متفقین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
متفقین . [ م ُت ْ ت َ ف ِ ] (اِخ ) در جنگ جهانی اول و دوم به کشورهای انگلستان و فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهایی گفته می شد که با آلمان و یاران او می جنگیدند. مقابل متحدین (در جنگ اول ) و مقابل محور (در جنگ دوم ).