معنی کلمه ظان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظان . [ ظان ن ] (ع ص ) مرد بدگمان .

تهمت نهنده . گمان برنده .