معنی کلمه چهاراسبه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چهاراسبه .[ چ َ / چ ِ اَ ب َ / ب ِ ] (ص نسبی ) دارای چهار اسب . - کالسکه ٔ چهاراسبه ؛ که با چهار اسب کشیده شود. (یادداشت مؤلف ). کالسکه ای که چهار اسب به آن بسته باشند. کالسکه ای که با نیروی چهار اسب حرکت کند.

کنایه است از باسرعت و شتاب بسیار. چاراسبه .