معنی کلمه پندیات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پندیات .[ پ َ دی یا ] (اِ) ج ِ عربی ِ پندی (منسوب به پند).