معنی کلمه لندنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لندنده . [ ل ُ دَ دَ ] (نف ) غُرغُرکننده . زیر لب از خشم سخن گوینده . ژکنده .