معنی کلمه گلین خالصه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلین خالصه . [ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بهنام سوخته ٔ بخش ورامین شهرستان تهران که در 18هزارگزی شمال خاوری ورامین و 2هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ خراسان واقع است . هوای آن معتدل و سکنه اش 500 تن است . آب آنجا از رودخانه ٔ جاجرود تأمین میشود. محصول آن غلات و چغندر قند و راه آن مالرو است و از طریق کریم آباد ماشین میرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 21).