معنی کلمه انزلیجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انزلیجی . [ اَ زَ ] (ص نسبی ) منسوب به انزلی . رجوع به انزلی شود.