معنی کلمه گلین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلین . [ گ َ ] (ترکی ، اِ) در ترکی بمعنی بیوک و عروس : گلین خانم . گلین باجی . گلین آغا.