معنی کلمه فضل دادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فضل دادن . [ ف َ دَ ] (مص مرکب ) برتری و ترجیح دادن . بهتر دانستن و بهتر و برتر شمردن : آن کس که هر دو دید، مر ایوان خواجه را بسیار فضل داد بر ایوان کسروی . فرخی . رجوع به فضل شود.