معنی کلمه یاقوت موج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاقوت موج . [ م َ / م ُ ] (ص مرکب ) دارای موجی چون یاقوت در رنگ و درخشندگی .

مجازاً سرخ گون .

به معنی پر در و گوهر : طبع تو بحر محیط، دست تو ابر بهار بحر تو یاقوت موج ، ابر تو زرین مطر. معزی .