معنی کلمه آبهی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آبهی . [ ب ِ ] (اِخ ) نام رود آمو یعنی جیحون : همان گاه نزدیک دریا رسید یکی ژرف دریای بن ناپدید به وَستا درون نام او آبهی که قعرش نبوده ست هرگز تهی . زراتشت بهرام .