معنی کلمه گلیم شوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلیم شوی . [ گ ِ ] (نف مرکب ) شخصی که گلیم و پلاس میشوید. (برهان ) (آنندراج ).