معنی کلمه ابن سراج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابن سراج . [ اِ ن ُ س َرْ را ] (اِخ ) ابومحمد جعفربن احمدبن حسین . قاری و حافظ و ادیب و شاعر. صاحب اشعاری نیکوست و او راست : کتاب مصارع العشاق . و از ابوعلی بن شاذان و ابوالقاسم بن شاهین و خلاّ ل و برمکی و جز آنان روایت دارد.