معنی کلمه پندتوز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پندتوز. [ پ َ ] (نف مرکب ) نصیحت گذار : آمدند از رغم عقل پندتوز در شب تاریک بر کشته ز روز. مولوی .