معنی کلمه حرث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرث . [ ح ُ / ح َ ](اِخ ) نام موضعی از نواحی مدینة. (معجم البلدان ).