معنی کلمه اندوزش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اندوزش . [اَ زِ ] (اِمص ) عمل اندوختن . (از یادداشت مؤلف ).